+420 777 100 004

V nabídce 10 589 druhů produktů, 8 947 ks skladem.
Současně s Vámi zde právě nakupuje 0 zákazníků.

Obchodní a dodací podmínky Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz

1. Všeobecná ustanovení.
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (spol. 1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

2. Předmět smlouvy.
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách spol. 1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

1.Nejlevneší Barvy.CZ s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- Bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
- Vyhovující normám, předpisům a nařízením platnými na území ČR.
- Vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli   to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Místo plnění.
Místem plnění může být provozovna, prodejna, výdejní místo prodávajícího při osobním odběru, případně při závozu zboží i jiné místo uvedené kupujícím při objednávce. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží, nebo zboží zaplatit hotově. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy.
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se stává uzavřenou a pro prodávajícího závaznou, až po zkontrolování a řádném převzetí a uhrazení zboží kupujícím. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

5. Cena zboží a platební podmínky.
a) Nabídkové ceny uvedené na www stránkách spol. 1.Nejlevnější Barvy.CZ s r.o. jsou platné v okamžiku objednání a to až do výše skladových zásob prodávajícího a neobsahují cenu za dopravu a platbu. Aktuální nabídka cen za dopravu a platbu je zobrazená v košíku a vždy vypočítávána dle velikosti, váhy a hodnoty objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě změny je dodavatel povinen zákazníka informovat a vyžádat si jeho souhlas vždy, ještě před odesláním jeho objednávky.

b) Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně provozovny prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty, může prodávající od uzavření kupní smlouvy odstoupit. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně dodacím listem i daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.

c) V případě, že prodávající nemá dostatečné množství zboží na skladě, a musí zboží, zejména méně obrátkové, od svého dodavatele objednat, má právo od kupujícího požadovat zálohu ve výši 50%. Zálohu ve stejné výši má prodávající právo požadovat od kupujícího i v případě objednávky barev, které bude nutné tónovat na tónovacích automatech. Tato záloha je vratná v plné výši pouze v případě, že prodávající nebude schopen dodat kupujícímu ani jen část objednaného zboží. Prodávající a kupující se mohou dohodnout i na částečném plnění objednávky.

d) Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a). Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

e) “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta.
a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je v dostatečném množství na skladě a není již rezervované jiným zákazníkem, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do druhého pracovního dne. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

b)  Pokud si objednáte zboží, které bude v dostatečném množství skladem do 17:00 hod. pracovního dne, bude toto zboží připravené k osobnímu odběru ještě tentýž den.  Pokud si zákazník objedná zboží, které bude v dostatečném množství skladem do 12:00 hod. pracovního dne,  bude vyexpedované ještě tentýž pracovní den.

c) Velká část zboží je převážně stále na skladě a skladová dostupnost je uváděná v detailu jednotlivých produktů. Každá rezervace zboží je odečtena ze skladu a následně spárována z e-shopem až po fyzickém převzetí zboží zákazníkem. Protože někteří výrobci neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek a jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

d) Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 10 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), nebo jej nachystat k osobnímu odběru, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem (zálohu) k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet, případně hotově, v provozovně prodávajícího.

e) Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně a včas převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů zboží a v případě jakýchkoliv závad vše poznamenat přepravci v dodacím listě. Faktura, daňový doklad jsou pak přiloženy k dodanému materiálu v označeném balíku. V případě, že objednávající nevyzvedne své zboží od přepravce včas a toto zboží bude doručeno zpátky prodávajícímu, hradí kupující veškeré náklady spojené s dopravou dle těchto obchodních podmínek to jest cestu tam a zpátky, plus manipulační poplatek ve výši 5% z ceny objednaného zboží, nejméně však 150,-Kč.

7. Doprava.
a) Možnosti dopravy.
Veškeré přepravy zboží se realizují v pracovní dny. Aktuální nabídka cen za dopravu a platbu je zobrazená v košíku a vždy vypočítávána dle velikosti, váhy a hodnoty objednávky. K váze zboží se automaticky připočítává i váha obalového materiálu, koeficientem plus 20% váhy zboží.

Při převzetí zásilky je kupující povinen řádně zkontrolovat její obsah, protože poškození způsobené přepravou nemusí být zřejmé, ani pokud obalový materiál zásilky nejeví známky poškození. Pokud by v zásilce bylo některé zboží nějak poškozeno, kontaktujte nás vždy před jejím převzetím či nepřevzetím na naší zákaznické lince 840 800 804, kde se domluvíte na dalším postupu, vždy ale musí být sepsán záznam do reklamačního protokolu dopravce. Bez tohoto protokolu není možné později po Vašem převzetí zásilky zboží reklamovat a reklamaci uznat.

Zásilku je nutné vyzvednout nebo převzít v termínu dle podmínek jednotlivých dopravců, obvykle do tří dnů od její odeslání. Přesné podmínky uvádí jednotlivý dopravci na svých webových stránkách. Nevyzvednutá zásilka, bude automaticky odeslána zpět prodávajícímu a kupujícímu budou účtovány náklady spojené s cenou dopravy v obou směrech, tj. cena zvolené dopravy násobeno dvěma, plus manipulační poplatek ve výši 5% z ceny objednaného zboží, nejméně však 150,-Kč a to i v případě, že cena za odeslání zásilky nebyla účtována.

b) Osobní odběr v pražské prodejně.
Po spárování Vaší objednávky se skladem a kontrole jestli zboží není rezervované jiným zákazníkem, Vám zašleme výzvu k osobnímu odběru SMS a e-mailem. Pokud se dostavíte pro zboží před touto výzvou, nemůžeme garantovat, dostupnost všech položek Vaší objednávky.

Zboží skladem objednané v pracovní den do 16.00 hod. je obvykle připravené k odběru ještě tentýž den. Produkty, které nejsou skladem, budou připravené k odběru ihned po jejich naskladnění. Informace o době naskladnění produktu je uvedena vždy v jeho detailu.

Zboží Vám budeme rezervovat od potvrzení po dobu 3 pracovních dnů, poté bude vráceno zpátky k dalšímu prodeji. Potřebujete-li tuto dobu prodloužit uveďte to ve Vaší objednávce do poznámky, nebo nás informujte e-mailem na adrese info@nejlevnejsibarvy.cz.

c) Osobní odběr na pobočkách Zásilkovny.
Pobočky Zásilkovny nemají vlastní sklad. Zboží je na ně doručeno až na základě Vaší objednávky. Maximální rozměry jedné strany zásilky je 70cm a součet všech stran zásilky je 120 cm. Na pobočku Zasilkovny lze odeslat objednávku do hmotnosti 10 Kg.

d) Důležité upozornění!
Při převzetí zásilky je nutné řádně zkontrolovat její obsah, protože poškození způsobené přepravou nemusí být zřejmé, ani pokud obalový materiál zásilky nejeví známky poškození. Pokud by v zásilce bylo některé zboží nějak poškozeno, kontaktujte nás vždy před jejím převzetím či nepřevzetím na naší zákaznické lince mob. č.: 777 100 004, kde se dle rozsahu poškození domluvíme na nejoptimálnějším a pro zákazníka nejvýhodnějším postupu.

Pokud je v zásilce některé zboží poškozeno, musí být vždy v případě převzetí takové zásilky sepsán záznam do reklamačního protokolu dopravce. Bez tohoto protokolu není možné později po převzetí zásilky zboží reklamovat a reklamaci uznat.

e) Nevyzvednutí a nepřevzetí objednávky.
Zásilku je nutné vyzvednout v naší prodejně, nebo převzít v termínu dle podmínek jednotlivých dopravců, obvykle do tří pracovních dnů od výzvy k osobnímu odběru, nebo předání zásilky přepravci. Pokud tuto dobu potřebujete prodloužit, neprodleně nám tuto informaci sdělte e-mailem na adese info@nejlevnejsibarvy.cz, dobu pro převzetí objednávky Vám rádi bezplatně prodloužíme. Berte prosím na vědomí, že zásilku, kterou se dopravci nepovede doručit Vám ani na třetí pokus, dopravce automaticky odesílá zpět prodávajícímu. V takovém případě vám budou naúčtovány náklady spojené s vyřízením Vaší objednávky a to cenu dopravy v obou směrech, tj. cena zvolené dopravy násobeno dvěma, plus balné a manipulační poplatek ve výši 10% z ceny objednaného zboží, nejméně však 250,-Kč a to i v případě, že jsme Vám cenu dopravy poskytli zdrama. Pokud si nepřevezmete objednávku, která navíc obsahuje i nízkoobrátkové produty, které běžně skladem nedržíme a objednali jsme je speciálně pro vyřízení Vaší objednávky, tyto produkty budme nuceni vrátit dodavateli, aby se uvolnil skladový prostor pro ostatní vysokoobrátkové produkty. Náklady spojené s vrácením nízkoobrátkového zboží ve výši 10% jeho ceny Vám budou připočteny k nákladům spojeným s nevyzvednutím objednávky.
Pokud výše uvedená situace nastane, zašleme Vám vyúčtování způsobené škody a marných nákladů a výzvu k platbě se splatností do 7 kalendářních dnů. Odsoulasením těchto obchodních podmínek, souhlasíte, že v případě nedodržení splatnosti vyúčtovaných marných nákladů, zaneseme informace o Vaší osobě do Black Listů zákazníků nepřebírajících internetové objednávky do doby, než způsobenou škodu uhradíte. Tyto Black List databáze sdílejí mezi sebou různé internetové obchody a dle informací v nich uvedených často činí rozhodnutí, jestli zákazníkovi odešlou objednávku na dobírku, anebo umožní pouze platbu předem.

8. Slevy a akční nabídky.
V tomto internetovém obchodě naleznete různé druhy slev, jako například akční nabídky, časově omezené akce, dárky zdarma, množstevní slevy a pod., které je možné využít pouze u objednávek provedených elektronickou cestou. Žádnou z těchto nabízených slev nelze uplatnit při klasickém nákupu v naších prodejnách, bez internetové objednávky.

V případě, že se rozhodnete využít slevu v rámci služby Sleva - Garance převzetí objednávky, v dalším kroku objednávky bude možné vybrat pouze online platební způsoby. V případě zrušení objednávky kteroukoliv stranou a z jakéhokoliv důvodu, bude platba vrácena nejpozději do 5-ti pracovních dnů. Pokud si přejete platit dobírkou nebo jiným způsobem, a Slevu - Garance převzetí objednávky si nepřejete využít, neprovádějte volbu této služby, případně ji zrušte odškrtnutím příslušného zaškrtávátka.

9. Vrácení zboží a Záruční podmínky.
a) V souladu s ustanoveními občanského zákoníku zákona č. 367/2000 ze 14. září 2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení je platné pouze při elektronické objednávce zboží provedené přes náš prodejní portál www.Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz

Pokud se rozhodnete zboží ve lhůtě do 14-tí dnů vrátit, musí obsahovat případné dárky, pokud byli součástí objednávky.

Pokud si zakoupíte produkt v některé množstevní slevové hladině a do 14 dnů od jeho zakoupení se rozhodnete určitý počet ks tohoto produktu vrátit, bude nejdříve kupní cena propočtena, dle nové, aktuální množstevní slevové hladiny, na kterou Vám vznikne nárok a poté bude vypočten cenový rozdíl k vrácení.

Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů, zakoupené zboží nám doručte na adresu naší provozovny 1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o. v ul. Nuselská 88, 140 00 Praha 4. 

· Zboží, ani jeho část nesmí jevit známky opotřebení a nesmí být poškozené

· zboží musí být kompletní

b) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nebo vrátíme hotově, v naší prodejně.

c) Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na barvy a produkty na zakázku namíchané, natónované z důvodu konkrétní zakázkové výroby požadovaného odstínu dle jednotlivých objednávek.

d) Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se  výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

e) Záruční doba barev, lazur, stěrek, tmelů, ředidel, jiné chemie, nářadí a pomůcek pro malíře je platná, pokud není na výrobku uvedeno jinak po dobu 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

f) Kupující je povinen po zakoupení barvy provést zkoušku odstínu. V případě, že odstín neodpovídá vzorníku, může takovou barvu reklamovat, nesmí z ní ale spotřebovat více než 10% váhy, nebo množství nejmenšího balení daného odstínu.

g) Zjistí-li kupující vady po převzetí zboží, je povinen tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, bez  zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat jméno a příjmení zákazníka, jeho adresu a tel. kontakt, datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

h) Při využití doby pro vrácení zboží do 14 dnů, nebo při prodloužené lhůtě do 30 dnů, je nutné vrátit i dárky obdržené k jednotlivým produktům a také dárek k prvnímu nákupu, pokud byl uplatněn dárkový kód. V opačném případě bude prodejní cena dárků, aktuální ke dni vrácení, z vratky odečtena.

ch) Zákazník má právo bezplatně do 21 dnů od převzetí své objednávky v naší provozovně vrátit přepravný obalový materiál, to jest krabice, palety případně  výplňový materiál, který bude recyklován a znovu použit. S kovovými, plastovými, případně dalšími obalovými materiály barev, laků, drogérie, technické drogerie a kapalin je kupující povinen nakládat v souladu s instrukcemi výrobce uvedenými na obalu produktu.

10. Reklamační řád.
Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, můžete zboží reklamovat v naší provozovně na adrese Nuselská 88 Praha 4, nebo se s námi můžete spojit prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady, jak se projevuje a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaného technika výrobce.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

10. Ochrana osobních údajů.
a) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, provozovny, identifikační číslo, daňové identifikační číslo IČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

c ) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

d) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

e) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

f) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

g) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

h) Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese info@nejlevnejsibarvy.cz nebo na poštovní adrese prodávajícího.

i) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11. e) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies.
a) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

b) V případě, že si kupující - adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení od-kliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@nejlevnejsibarvy.cz .

c) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Dotazník spokojenosti zákazníků.
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

14. Závěrečná ujednání.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 07.12.2022

© 1.Nejlevnější Barvy.CZ s r.o. Všechna práva vyhrazena.
 

Měna:

Odhlášení z odběru novinek

1. Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o. | Provozovatel www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz | Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem a bez souhlasu nesmí být šířen. | Nastavení cookies