Aktuálně 12 129 produktů, z toho 5 621 skladem.
Současně s Vámi zde právě nakupuje 0 zákazníků.

Obchodní a dodací podmínky Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz

     1.         Všeobecná ustanovení.

     2.         Předmět smlouvy.

     3.         Místo plnění.

     4.         Objednání zboží, uzavření smlouvy.

     5.         Cena zboží a platební podmínky.

     6.         Dodací lhůta.

    7 .        Doprava.

     8.         Slevy.

    9.         Záruční podmínky.

  10.         Reklamační řád.

  11.         Závěrečná ustanovení.


 

1. Všeobecná ustanovení.
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (spol. 1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

2. Předmět smlouvy.
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách spol. 1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

1.Nejlevneší Barvy.CZ s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 

- Bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

- Vyhovující normám, předpisům a nařízením platnými na území ČR.

- Vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli   to pro daný druh zboží obvyklé.


3. Místo plnění.
Místem plnění může být provozovna, prodejna, výdejní místo prodávajícího při osobním odběru, případně při závozu zboží i jiné místo uvedené kupujícím při objednávce. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží, nebo zboží zaplatit hotově. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.


4. Objednání zboží, uzavření smlouvy.
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se stává uzavřenou a pro prodávajícího závaznou, až po zkontrolování a řádném převzetí a uhrazení zboží kupujícím. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.


5. Cena zboží a platební podmínky.
ceny uvedené v tomto článku jsou uvedene včetně DPH

a) 
Přehled možných způsobů platby za zboží a jejich ceny pro ČR a SK
 

Možnosti a ceny plateb ČR, SK.

Způsob platby

Cena s DPH

 Hotově při osobním odběru na pobočkách v Praze

zdarma

 Bankovní převod – platba předem:  
 Komerční Banka, Česká Spořitelna, Raiffeisen Bank,  
 Slovenská Sporiteľňa                                                    

zdarma

 Platební kartou při osobním odběru na pobočkách v
 Praze

2 %

 Platební kartou online

zdarma

 PayU - rychlý online převod přes internetové
 bankovnictví

zdarma

 Dobírka ČR a SK
 do 10 000 Kč
 od 10 001 Kč do 50 000 Kč
 od 50 001 Kč do 100 000Kč


     35 Kč
     55 Kč
   255 Kč


b) Nabídkové ceny uvedené na www stránkách spol. 1.Nejlevnější Barvy.CZ s r.o. jsou platné v okamžiku objednání a to až do výše skladových zásob prodávajícího a neobsahují cenu za dopravu, případně dobírku a platbu. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.


c) Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně provozovny prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty, může prodávající od uzavření kupní smlouvy odstoupit. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně dodacím listem i daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.

d) V případě, že prodávající nemá dostatečné množství zboží na skladě, a musí zboží od svého dodavatele objednat, má právo od kupujícího požadovat nevratnou avšak z kupní ceny zboží při jeho úhradě odpočitatelnou finanční zálohu ve výši 30 až 50%. Stejnou zálohu ve stejné výši má prodávající právo požadovat od kupujícího i v případě objednávky barev, které bude nutné tónovat na tónovacích automatech. Tato záloha je vratná v plné výši pouze v případě, že prodávající nebude schopen dodat kupujícímu ani jen část objednaného zboží. Prodávající a kupující se mohou dohodnout i na částečném plnění objednávky.

e) Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a). Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

f) “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.


6. Dodací lhůta.
a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je v dostatečném množství na skladě a není již rezervované jiným zákazníkem, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do druhého pracovního dne. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

b) 
Pokud si objednáte zboží, které bude v dostatečném množství skladem do 17:00 hod. pracovního dne, bude toto zboží připravené k osobnímu odběru ještě tentýž den.  Pokud si objednáte zboží, které bude v dostatečném množství skladem do 12:00 hod. pracovního dne,  bude vyexpedované ještě tentýž pracovní den.


c) Velká část zboží je převážně stále na skladě a skladová dostupnost je uváděná v detailu jednotlivých produktů. Každá rezervace zboží je odečtena ze skladu a následně spárována z e-shopem až po fyzickém převzetí zboží zákazníkem. Protože někteří výrobci neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek a jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.


d) Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 10 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), nebo jej nachystat k osobnímu odběru, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem (zálohu) k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet, případně hotově, v provozovně prodávajícího.

e) Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně a včas převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů zboží a v případě jakýchkoliv závad vše poznamenat přepravci v dodacím listě. Faktura, daňový doklad jsou pak přiloženy k dodanému materiálu v označeném balíku. V případě, že objednávající nevyzvedne své zboží od přepravce včas a toto zboží bude doručeno zpátky prodávajícímu, hradí kupující veškeré náklady spojené s dopravou dle těchto obchodních podmínek to jest cestu tam a zpátky, plus manipulační poplatek ve výši 5% z ceny objednaného zboží, nejméně však 150,-Kč.


7. Doprava.

Ceny v tomto článku jsou uvedené včetně balného a platné DPH.
Veškeré přepravy zboží se realizují v pracovní dny.
Nákupní košík Vám dle obsahu vždy nabídne dostupné možnosti dopravy a jejích ceny. 
K váze zboží se automaticky připočítává i váha obalového materiálu, koeficientem plus 20% váhy zboží.

Při převzetí zásilky je kupující povinen řádně zkontrolovat její obsah, protože poškození způsobené přepravou nemusí být zřejmé, ani pokud obalový materiál zásilky nejeví známky poškození. Pokud by v zásilce bylo některé zboží nějak poškozeno, kontaktujte nás vždy před jejím převzetím či nepřevzetím na naší zákaznické lince 840 800 804, kde se domluvíte na dalším postupu, vždy ale musí být sepsán záznam do reklamačního protokolu dopravce. Bez tohoto protokolu není možné později po Vašem převzetí zásilky zboží reklamovat a reklamaci uznat.

 
Zásilku je nutné vyzvednout nebo převzít v termínu dle podmínek jednotlivých dopravců, obvykle do tří dnů od její odeslání. Přesné podmínky uvádí jednotlivý dopravci na svých webových stránkách. Nevyzvednutá zásilka, bude automaticky odeslána zpět prodávajícímu a kupujícímu budou účtovány náklady spojené s cenou dopravy v obou směrech, tj. cena zvolené dopravy násobeno dvěma, plus manipulační poplatek ve výši 5% z ceny objednaného zboží, nejméně však 150,-Kč a to i v případě, že cena za odeslání zásilky nebyla účtována.


a) Osobní odběr v provozovně Nuselská 88 Praha 4

Po spárování Vaší objednávky se skladem a kontrole jestli zboží není rezervované jiným zákazníkem, Vám zašleme výzvu k osobnímu odběru SMS a e-mailem. Pokud se dostavíte pro zboží před touto výzvou, nemůžeme garantovat, dostupnost všech položek Vaší objednávky.

Zboží skladem objednané v pracovní den do 16.00 hod. je obvykle připravené k odběru ještě tentýž den. Produkty, které nejsou skladem, budou připravené k odběru ihned po jejich naskladnění. Informace o době naskladnění produktu je uvedena vždy v jeho detailu.

Zboží Vám budeme rezervovat od potvrzení po dobu 3 pracovních dnů, poté bude vráceno zpátky k dalšímu prodeji. Potřebujete-li tuto dobu prodloužit uveďte to ve Vaší objednávce do poznámky. 
 


b) Osobní odběr ve výdejním místě, Zásilkovna – Z POINT ČR a SR.

Zboží Vám zašleme na jednu Vámi vybranou pobočku v síti  zasilkovna.cz

Zasilkovna.cz ke dnešku eviduje několik set výdejních míst v ČR a SR označovaných pod jednotným názvem Z POINT a tyto n aše smluvní pobočky, výdejní místa, nemají vlastní sklad. Veškeré zboží je na ně doručeno z pražské provozovny, 1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o. až na základě vašich objednávek.
Tento způsob doručení je vhodný pro zásilky do maximální hmotnosti 6 Kg včetně balícího materiálu. Maximální rozměr jedné strany zásilky je 70 cm a součet všech tří stran zásilky je 120 cm 
 
Zboží skladem které není již zarezervované jiným zákazníkem a objednané v pracovní den do 15.00 hod., je obvykle doručené do druhého pracovního dne. Produkty, které nejsou skladem, budou odeslané ihned po jejich naskladnění a doručené následující pracovní den. Informace o době naskladnění produktu je uvedena vždy v jeho detailu.
 
Ihned po zkompletování vaší objednávky v den expedice budete informováni SMS a podrobným e-mailem s číslem zásilky.

Seznam výdejních míst naleznete v sekci  kontakty .

Tarifní sazby pro ČR:

Hmotnost

Cena

do   6 kg

45,- Kč

Pokud nebylo zboží hrazeno předem bezhotovostně, je účtována dobírka ve výši 25,-Kč. 


Tarifní sazby pro SR:

Hmotnost

Cena

do   6 kg

89,- Kč

Zásilku je možné odeslat pouze při platbě předem, převodem na náš účet vedený ve Slovenskej sporiteľni.

c) Expresní doručení po Praze

Zboží skladem, které není již zarezervované jiným zákazníkem a objednané v pracovní den do 17.00 hod, bude doručené ještě tentýž pracovní den.
Produkty které nejsou skladem, budou odeslané ihned po jejich naskladnění a informace o době naskladnění produktu je uvedena v jeho detailu.
 
Zásilky do 50 kg budou doručené do 180 min. a zásilky nad 50 kg budou doručené do 260 minut. Zboží skladem které není již zarezervované jiným zákazníkem, objednané po 17-té hodině vám bude odeslané v nejbližší pracovní den.

Po zkompletování a odeslání vaší objednávky budete informováni SMS a podrobným e-mailem.

Tarifní sazby:

Hmotnost

Cena

do 5 kg

120,- Kč

do 50 kg

180,- Kč

do 300 kg

228,- Kč

do 600 kg

456,- Kč

do 900 kg

684,- Kč

do 1 200 kg

912,- Kč

do 1 500 kg

1 140,- Kč

nad 1 500 kg

ceny stanoveny dohodou

Pokud nebylo zboží hrazeno předem bezhotovostně, je účtována dobírka ve výši 25,-Kč.

 

d) Přepravní společnost DPD  pro ČR

Přepravní společnost DPD obvykle doručuje zboží do druhého pracovního dne po celé ČR a provádí  až 3 pokusy o doručení zásilky, není-li adresát zastižen.

V den doručení obdrží příjemce interaktivní SMS nebo e-mail s 3 hodinovým upřesněním času doručení. Pokud příjemci termín doručení nevyhovuje, může jej jednoduše změnit odpovědí na SMS zprávu nebo e-mail. Dopravce telefonicky kontaktuje příjemce po druhém neúspěšném pokusu o doručení.

Zboží skladem, které není již zarezervované jiným zákazníkem a objednané v pracovní den do 15.00 hod., je obvykle doručené do druhého pracovního dne.

Produkty které nejsou skladem, budou odeslané ihned po jejich naskladnění a doručené následující pracovní den. Informace o době naskladnění produktu je uvedena vždy v jeho detailu.

Ihned po zkompletování vaší objednávky v den expedice budete informováni podrobným e-mailem s číslem zásilky.

Tarifní sazby:

Hmotnost

Cena

do 30 kg

88,- Kč

do 35 kg

108,- Kč

do 70 kg

215,- Kč

do 105 kg

323,- Kč

do 140 kg

431,- Kč

do 175 kg

539,- Kč

do 210 kg

647,- Kč

do 245 kg

755,- Kč

do 280 kg

863,- Kč

do 315 kg

971,- Kč

do 350 kg

1 079,- Kč

nad 350 kg

Za každých 35 kg navíc + 108,-Kč

Pokud nebylo zboží hrazené předem bezhotovostně, je účtována dobírka ve výši 25,-Kč


e) Přepravní spol. DPD pro Slovensko

Přepravní společnost DPD obvykle doručuje zboží do 24 až 48 hod.

V den doručení obdrží příjemce interaktivní SMS nebo e-mail s 3 hodinovým upřesněním času doručení. Pokud příjemci termín doručení nevyhovuje, může jej jednoduše změnit odpovědí na SMS zprávu nebo e-mail. Dopravce telefonicky kontaktuje příjemce po druhém neúspěšném pokusu o doručení.

Zboží skladem, které  není již zarezervované jiným zákazníkem a objednané v pracovní den do 15.00 hod., je obvykle doručené do druhého pracovního dne.
Produkty které nejsou skladem, budou odeslané ihned po jejich naskladnění a doručené následující pracovní den. Informace o době naskladnění produktu je uvedena vždy v jeho detailu.
 
Ihned po zkompletování vaší objednávky v den expedice budete informováni podrobným e-mailem s číslem zásilky.

Tarifní sazby:

Hmotnost

Cena

do 35 kg

243,- Kč

do 70 kg

486,- Kč

do 105 kg

729,- Kč

do 140 kg

972,- Kč

do 175 kg

1 215,- Kč

nad 175 kg

Za každých 35 kg navíc + 243,-Kč

Při zasílání zboží na Slovensko je možný pouze způsob platby předem na náš slovenský účet vedený ve Slovenskej Sporiteľni.
 

f) Přepravní spol. DPD pro Německo

Přepravní společnost DPD obvykle doručuje zboží do 24 až 48 hod.

V den doručení obdrží příjemce interaktivní SMS nebo e-mail s 3 hodinovým upřesněním času doručení. Pokud příjemci termín doručení nevyhovuje, může jej jednoduše změnit odpovědí na SMS zprávu nebo e-mail. Dopravce telefonicky kontaktuje příjemce po druhém neúspěšném pokusu o doručení.

Zboží skladem, které  není již zarezervované jiným zákazníkem a objednané v pracovní den do 15.00 hod., je obvykle doručené do druhého pracovního dne.
Produkty které nejsou skladem, budou odeslané ihned po jejich naskladnění a doručené následující pracovní den. Informace o době naskladnění produktu je uvedena vždy v jeho detailu.
 
Ihned po zkompletování vaší objednávky v den expedice budete informováni podrobným e-mailem s číslem zásilky.

Tarifní sazby:

Hmotnost

Cena

do 31,5 kg

421,- Kč

do 63 kg

842,- Kč

do 94,5 kg

1 263,- Kč

do 126 kg

1 684,- Kč

do 157,5 kg

2 105,- Kč

do 189 kg 2 526,-Kč
do 220 kg 2 947,-Kč

nad 220 kg

Za každých 31,5 kg navíc + 421,-Kč

Při zasílání zboží do Německa je možný pouze způsob platby předem na některý z našich účtů vedených v České republice.


g) Přepravní spol. Česká pošta.

Tento způsob dopravy není vhodný pro zasílání barev v plastových obalech, kde objem jednoho kusu překročí 7,5L, protože při přepravě a třízení na dopravnících České pošty dochází k častému poškození těchto balíků. Proto maximální váha balíku včetně obalu a vystýlky je do 10 kg.
 
Proto pro plastové obaly o objemu nad 7,5L doporučujeme k přepravě využít jiného přepravce z naší nabídky. Pokud si zákazník přesto na přepravu tohoto obsahu vybere jako přepravce Českou poštou, činí tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 
Česká pošta zakazuje přepravovat chemikálie, hořlavé a žíravé látky, jako jsou syntetické barvy, ředidla, lepidla apod. Pokud si zákazník přesto na přepravu tohoto nepovoleného obsahu vybere jako přepravce Českou poštou, činí tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost. V případě poškození zásilky, která obsahuje výše uvedený obsah, Česká pošta nenese žádnou odpovědnost a takovou zásilku nelze u České pošty reklamovat.
 
Česká pošta obvykle doručuje do 24 hodin po celé ČR. Balíky jsou doručovány v pracovní dny, v běžné doručovací době, kterou Česká pošta nabízí v dané lokalitě. V případě, že nebudete zastiženi na uvedené adrese, bude zásilka uložena na nejbližší poště skladující balíky a Vy budete upozorněni tzv. Výzvou ve Vaší schránce.
 
Pokud si zásilku nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, bude automaticky odeslána zpět.

Tarifní sazby pro ČR dle váhových kategorií:

Služba

Cena

balík na poštu

85,- Kč

balík do ruky

89,- Kč

Pokud nebylo zboží hrazeno předem bezhotovostně, je účtována dobírka ve výši 25,-Kč.
 

h) Přepravní spol. TOPTRANS.

Nejspolehlivější způsob přepravy zboží, který je vhodný i pro větší a objemnější zásilky.

Přepravní společnost TopTrans obvykle doručuje zboží do druhého pracovního dne po celé ČR včetně Prahy.

Výhody přepravní služby TopTrans:

- Neomezený počet Ks na 1 přepravní list

- Zásilky doručí příjemci až do domu. Pokud nebude příjemce zastižen, tak přepravní služba TopTrans zásilku doručuje opakovaně další následující dva dny. Vaši zásilku nemusíte nikde vyzvedávat! Vše je v ceně přepravného!

- Pokud při vyplňovaní objednávky uvedete svůj email, tak Vám ráno na email přijde zpráva, kde bude kontakt na řidiče Toptransu, který Vám zásilku bude doručovat. (můžete mu zavolat a zjistit si tak přibližný čas doručení Vaší zásilky)

- Zásilku Vám doručí i v odpoledních hodinách až budete z práce doma a pokud je v místě vykládky pobočka TOPTRANSU zdarma), případně o víkendu (jedná se však o placené služby TOP –  WEEKEND a TOP - PRIVAT)

- Naprostá většina zásilek je doručena určeným příjemcům do 24 hodin od předání zásilky dopravci mezi 9,00 a 14,00 hodinou. V případě, že se předání nepovede uskutečnit, dopravce se bude  pokoušet o předání zásilky ještě další dva po sobě následující dny. Pokud se dopravci ani na třetí  pokus / třetí den / zásilku předat nepovede, odesílá ji zpátky.

- K rozvozu jsou používána vozidla s nosností od 0,5 do 6 tun; na přání zákazníka je možno zajistit doručení vozidlem se speciální výbavou - elektrickým zdvihacím čelem.

- Rozvozoví řidiči jsou vybaveni odpovídající technikou pro složení zásilky z vozidla a následnou manipulací s ní.

- Řidič standardně disponuje mobilním telefonem, prostřednictvím kterého odesílá SMS zprávy o nedoručitelných zásilkách (zpoplatněna služba SMS = 20Kč). Zásilky doručí příjemci až do domu.

- Vaši zásilku nemusíte nikde vyzvedávat! Vše je v ceně přepravného!

Tarifní sazby pro ČR dle váhových kategorií bez omezení počtů ks na jeden přepravní list.

Hmotnost

Cena

do 5 kg

131,- Kč

do 15 kg

146,- Kč

do 30 kg

236,- Kč

do 50 kg

328,- Kč

do 75 kg

423,- Kč

do 100 kg

510,- Kč

do 150 kg

694,- Kč

do 200 kg

935,- Kč

do 300 kg

1 082,- Kč

do 400 kg

1 296,- Kč

do 500 kg

1 492,- Kč

do 700 kg

1 838,- Kč

do 1 000 kg

2 284,- Kč

do 1 500 kg

2 912,- Kč

do 2 000 kg

4 359,- Kč

do 2 500 kg

4 993,- Kč

do 3 000 kg

5 574,- Kč

nad 3 000 kg

cena dohodou

Pokud nebylo zboží hrazeno předem na účet dodavatele je účtována dobírka ve výši 25 Kč

U zásilek překračujících maximální rozměry (D=3,5m.; Š=1,9m.; V=1,9m) se účtuje

příplatek 50%.

Zvláštní dodací podmínky:

- TOPTIME(přeprava do 18 hodin) - příplatek ve výši 25% z tarifu.
- TOP-WEEKEND (sobotní doručení) - příplatek ve výši 50% z tarifu + 500,- Kč paušál.
- TOP-PRIVAT(večerní doručení) - bez příplatku (platí jen, když je místo vykládky v městě
   sídla TOPTRANSU, (v ostatních případech se účtuje paušál 300 Kč)


8. Slevy.
Krom nejlepších cen a praktických dárku, jsme pro vás připravili 10% slevu na neelektrické ruční nářadí a slevy až 35 % na tónované barvy. Stačí si vytisknout  slevový kupón . připravit slevový kupón pro tisk   Slevy na přepravu zboží naleznete v článku 7.


9. Záruční podmínky.
a) V souladu s ustanoveními občanského zákoníku zákona č. 367/2000 ze 14. září 2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení je platné pouze při elektronické objednávce zboží provedené přes náš prodejní portál www.Nejlevnejsi-Barvy-Laky.cz

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě zboží doručte do naší centrály v ul Nuselská 88, Praha 4. 

 

·          zboží, ani jeho část nesmí známky opotřebení a nesmí být poškozené

·          zboží musí být kompletní

 


b) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

c) Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na barvy a produkty na zakázku namíchané, natónované z důvodu konkrétní zakázkové výroby požadovaného odstínu dle jednotlivých objednávek.

d) Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

e) Záruční doba barev, lazur, stěrek, tmelů, ředidel, jiné chemie, nářadí a pomůcek pro malíře je platná, pokud není na výrobku uvedeno jinak po dobu 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

f) Kupující je povinen po zakoupení barvy provést zkoušku odstínu. V případě, že odstín neodpovídá vzorníku, může takovou barvu reklamovat, nesmí z ní ale spotřebovat více než 10% váhy, nebo množství nejmenšího balení daného odstínu.

g) Zjistí-li kupující vady po převzetí zboží, je povinen tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat jméno a příjmení zákazníka, jeho adresu a tel. kontakt, datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. 
Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 10. Reklamační řád.
Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, můžete zboží reklamovat v naší provozovně na adrese Nuselská 88 Praha 4, nebo se s námi můžete spojit prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady, jak se projevuje a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaného technika výrobce. 
Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace  


11. Závěrečná ujednání.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl...


Platné od 04.03.2016© 2016 1.Nejlevnější Barvy.CZ s r.o. Všechna práva vyhrazena.

Měna:
CZK
Eur

Odhlášení z odběru novinekPodle zákona o evidenci tržeb je prodávající od 1.3.2017 povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

Copyright © 2009 - 2017, 1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o. | Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop