+420 777 100 004

V nabídce 10 589 druhů produktů, 9 003 ks skladem.
Současně s Vámi zde právě nakupuje 0 zákazníků.

Kittfort Peroxid vodíku

Zboží pouze pro osobní odběr v kamenné prodejně Nuselská 88, Praha 4.
Sleva
Kittfort Peroxid vodíku * Zboží pouze pro osobní odběr v kamenné prodejně Nuselská 88, Praha 4.
POUZE OSOBNÍ ODBĚR
Ještě nebylo hodnoceno: Napsat hodnocení
Výrobce: Kittfort
Značka: Peroxid vodíku
ks
Toto zboží je určeno pouze pro osobní odběr na pobočce Nuselská 88, Praha 4.
K nákupu zákazník předloží:
a) doklad totožnosti osoby
b) obchod, podnikání či profesi potencionálního zákazníka, spolu s názvem společnosti, adresou a identifikačním číslem
c) zamýšlené použití prekurzorů výbušnin podléhajících omezení
Kittfort Peroxid vodíku
Je určený k čištění a bělení. Produkt je dráždivý a proto je nutné při práci dodržovat platné pokyny bezbečnosti práce.

Odstín:
čirá kapalina

Mytí pomůcek:
voda

Skladování:
+5 °C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!

Zboží pouze pro osobní odběr v kamenné prodejně Nuselská 88.

Obsah nebezpečných látek
peroxid vodíku (Index: 008-003-00-9; CAS: 7722-84-1).

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Průměrné hodnocení:

Produkt ještě nebyl hodnocen, buďte první.

5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
Seřadit dle
Měna:

Odhlášení z odběru novinek

1. Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o. | Provozovatel www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz | Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem a bez souhlasu nesmí být šířen. | Nastavení cookies